" گنج دری "  كتاب مصور برای آموزش زبان دری "ماجراهای آرش" رمان برای اطفال "گل و گل من كابل من" سفرنامه "چادر" مجموعهء شعر از خانم بهار سعيد "... دوگام به عقب" مجموعه ای طرح و كارتون "نگینه و ستاره"  مجموعه ای از داستان های کوتاه "در فاصلهء بين دو انفجار" مجموعه ای طرح و كارتون "سلام مرجان" رمان "پرنده باش" مجموعهء شعر برای اطفال "دريا در شبنم" مجموعهء شعر و طرح های ادبی "مرگ خورشيد" مجموعهء شعر و طرح های ادبی

"ماجراهای آرش" رمان برای اطفال "سلام مرجان" رمان "مرگ خورشيد" مجموعهء شعر و طرح های ادبی "نگینه و ستاره"  مجموعه ای از داستان های کوتاه "دريا در شبنم" مجموعهء شعر و طرح های ادبی "پرنده باش" مجموعهء شعر برای اطفال "در فاصلهء بين دو انفجار" مجموعه ای طرح و كارتون "گل و گل من كابل من" سفرنامه "... دوگام به عقب" مجموعه ای طرح و كارتون زامهران نشريهء از فر آورد های  انتشارات هژبر سايت پروين پژواك "چادر" مجموعهء شعر از خانم بهار سعيد سايت هژبر شينواری دريچهء تماس با ديگرسايت ها در دنيايی انترنت "خانه"...صفحهء آغازين سايت انترنتی " انتشارات هژبر "  به ياد بود گفتار، كردار و پندار استاد عبدالرحمن پژواك دريچهء تماس با انتشارات هژبر " گنج دری "  كتاب مصور برای آموزش زبان دری