" گنج دری "  كتاب مصور برای آموزش زبان دری "ماجراهای آرش" رمان برای اطفال "گل و گل من كابل من" سفرنامه "چادر" مجموعهء شعر از خانم بهار سعيد "... دوگام به عقب" مجموعه ای طرح و كارتون "نگینه و ستاره"  مجموعه ای از داستان های کوتاه "در فاصلهء بين دو انفجار" مجموعه ای طرح و كارتون "سلام مرجان" رمان "پرنده باش" مجموعهء شعر برای اطفال "دريا در شبنم" مجموعهء شعر و طرح های ادبی "مرگ خورشيد" مجموعهء شعر و طرح های ادبی

زنده گينامهء هژبر شينواری طرح و كارتون های از هژبر شينواری داستان های كوتاه از هژبر شينواری عكس های از هژبر شينواری آثاری برای اطفال از هژبر شينواری نگاشته های از هژبر شينواری ترجمه های از هژبر شينواری آثار چاپ شده از هژبر شينواری مصاحبه ها و نوشته های در مورد  هژبر شينواری سايت آرش هژبر زامهران نشريهء از فر آورد های  انتشارات هژبر سايت پروين پژواك دريچهء تماس با ديگرسايت ها در دنيای انترنت "خانه"...صفحهء آغازين سايت انترنتی " انتشارات هژبر "  به ياد بود گفتار، كردار و پندار استاد عبدالرحمن پژواك دريچهء تماس با هژبر شينواری